Corporate Social Responsibility

Human Rights Sweden ämnar arbeta med CSR frågor utifrån inriktningen företag och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter inom företagsvärlden.

Arbete ska bland annat göras genom analyserande artiklar skrivna av Human Rights Sweden´s människorättsjurist. Artiklarna publiceras på Human Rights Sweden´s hemsida samt sprids i sociala medier.

På vis siktar vi på att motverka att företag kränker mänskliga rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) representerar företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR är en av flera benämningar på detta område. I och med en förhållandevis liten hemmamarknad som Sverige har att erbjuda måste många svenska företag konkurrera på internationella marknader. Här förväntas företagen agera i enlighet med de internationellt förankrade normer och principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hållbar utveckling och anti-korruption som Sverige anslutit sig till såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och den internationella standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande.

 

Företagen blir multinationella företag som har större makt och inflytande än någonsin. De flesta bidrar positivt till de samhällen de verkar i. Men inte alla gör detta. Tyvärr sker det att människors rättigheter kränks när företag utnyttjar korrupta, svaga eller icke-existerande politiska och juridiska system.

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm