Mänskliga Rättigheter

Utöver FN-konventioner finns det också fler bestämmelser som stärker skyddet av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och dessa har kommit till eftersom olika stater har olika fokus på vad man anser är viktiga mänskliga rättigheter i sin världsdel. De andra dokumenten bygger i stort på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

 

Fortfarande är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna det bredaste och mest använda dokumentet eftersom den är universell. 

 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

 

Den 12 december 1966 öppnades FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) för undertecknande. Den 23 mars 1976 trädde den i kraft. De undertecknande staterna blir medlemsstater vilka åtar sig att respektera invånarnas grundläggande rättigheter. De grundläggande rättigheterna är rätten till liv, personlig rättighet, rättssäkerhet, yttrandefrihet och ett demokratiskt styrelsesätt. Konventionens genomförande överses särskilt av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (The Human Rights Committee (HRC)). En regelbunden utvärdering av situationen i medlemsstaterna utförs regelbundet av HRC.

 

FN:s råd för mänskliga rättigheter

 

FN:s råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council (UNHRC)) ska främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna, behandla situationer där de mänskliga rättigheterna kränks samt ge rekommendationer till FN:s medlemsländer.

 

 

 

 

 

Mänskliga rättigheter är något som majoriteten av världens länder har kommit överens om ska vara de mest grundläggande rättigheterna för alla människor världen över. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

 

Förenta Nationerna (FN) har arbetat fram de mänskliga rättigheterna. 1948 tillkom FN:s allmänna förklarning om de mänskliga rättigheterna. Det är de första, och mest grundläggande, mänskliga rättigheterna. Ännu idag arbetar man med att lägga till fler rättigheter genom nya FN-konventioner.

 

De mänskliga rättigheterna består till huvudsak av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt följande konventioner. Konventionen om barns rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala & kulturella rättigheter (ICESCR), konventionen om funktionshindrades rättigheter (CRPD) med tilläggsprotokoll, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ( ICCPR) med tilläggsprotokoll 1-2, konventionen om skydd för migrantarbetare ( CMW), konventionen mot diskriminering av kvinnor (CEDAW) med tilläggsprotokoll, konventionen  mot påtvingade försvinnanden (ICPPED), konventionen mot rasdiskriminering (CERD), konventionen mot tortyr (CAT).

 

När ett lands regering undertecknar en konvention förbinder den staten sig att följa konventionen. Internationell rätt etableras med  konventionerna som grund för internationella lagar vilka gäller mellan de underteckanden parterna.

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna går ej att underteckna. Det är en konvention som alla förväntas respektera. Den gäller för alla världens stater.

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm