Med grund i nämnda artikel 1 ämnar Human Rights Sweden stå upp för de mänskliga rättigheterna, och då främst utifrån konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling 1966 och som trädde i kraft 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Rights Sweden är en opartisk, partipolitiskt- och religiöst obunden ideell organisation. Human Rights Sweden grundades 2015 i Stockholm. 

 

Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, vari artikel 1 lyder: 

 

- "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap" -

Om Oss

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm